2. 10. 2020
Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da:

  • kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske projekte,
  • uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske projekte, katerih uspešen zaključek bi sicer preprečile krizne razmere.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo (začetek ali nadaljevanje) vsaj 20 (dvajsetih) RRI ali investicijskih projektov, s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, ki so posledica izbruha epidemije COVID-19.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov podjetij in konzorcijev podjetij. Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja morajo biti skladni z namenom in ciljem javnega razpisa ter morajo imeti sledeče značilnosti:

  • RRI projekti se izvajajo oz. se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja, katerih rezultat bodo nove rešitve, neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-19.
  • Investicijski projekti pomenijo oziroma bodo pomenili vzpostavitev proizvodnih kapacitet za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu so projekti:

  • ki bodo na novo začeti, pa brez sofinanciranja iz naslova tega javnega razpisa podjetje za njihov začetek in izvedbo ne bi imelo zadostnih sredstev,
  • ki se že izvajajo, pa bi se zaradi težav pri zagotavljanju sredstev, kot posledica izbruha epidemije COVID-19, zaustavili ali bi se njihov obseg bistveno zmanjšal,
  • ki se že izvajajo, pa bi se njihov obseg zaradi prejete pomoči po tem javnem razpisu lahko povečal ali bi se njihova izvedba pospešila.

Projekti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, se bodo izvajali v dveh različnih sklopih:

  • SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19

VIR: SPIRIT

VIR: https://www.spiritslovenia.si/razpis/353

Dodaj odgovor