Z namenom zajezitve in obvladovanja širjenja novega korona virusa je vlada ob drugem jesenskem valu epidemije 24. oktobra 2020 izdala odlok, s katerim je podobno kot spomladi prepovedala izvajanje številnih dejavnosti, ki jih naši obrtniki in podjetnik izvajajo v odnosu do končnih potrošnikov. Vlada je že v temeljnem odloku predvidela določene izjeme, te pa na priporočila tudi naše stanovske organizacije razširila še s spremembami in dopolnitvami odloka, ki so v veljavo stopile 31. oktobra 2020.

Obrtniki in podjetniki iz OZS so zadovoljni, da je vlada s tem vsaj delo prisluhnila njihovim predlogom. V sodelovanju s strokovnimi sekcijami, vodstvom zbornice in ob priporočilih NIJZ bodo obrtniki in podjetniki možne izjeme iskali in predlagali še naprej, saj verjamejo v to, da je vsem skupni cilj predvsem preprečevanje širjenja okužb ob varnem izvajanju dejavnosti, ki bi v čim manjši meri povzročalo zaustavitev gospodarstva.

Vladni ukrep in njegove spremembe

Trenutno sta podlaga za zapiranje dejavnosti in prepoved njihovega izvajanja v odnosu do končnih potrošnikov v veljavi dva odloka vlade:

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 24. 10. 2020 in

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 31. 10. 2020.

Predlagamo vam, da oba odloka preberete, saj boste njuno vsebino tako najlažje spoznali in jo povezali s tolmačenji strokovnih sekcij v nadaljevanju.

Izjeme

Naša stanovska organizacija je takoj pristopila k oblikovanju pobud za smiselno odpiranje dejavnosti, vlada pa je tudi na priporočila naše zbornice že s temeljnim odlokom kot tudi z naknadno odločitvijo o spremembah določila vrsto izjem.

Izvajanje izjem v praksi

Ker so definicije izjem večinoma formalne, se pri njihovem izvajanju v praksi kaj hitro pokaže vrsta nedorečenosti o tem, kaj se res sme in kaj ne. Strokovne sekcije naše stanovske organizacije so zato takoj pristopile  k reševanju številnih vprašanj svojih članov ter v sodelovanju s pristojnimi organi svojim članom sproti pošiljale odgovore, pojasnila in tolmačenja tako odloka kot izjem, hkrati pa raziskovala tudi zelo podrobne dileme delovanja posameznih dejavnosti, ki jih zakonodaja seveda ne more predvideti, v praksi na terenu pa kaj hitro pridejo v ospredje.

Tolmačenja strokovnih sekcij za posamezne dejavnosti

V nadaljevanju vam zato predstavljamo tolmačenja, ki so za posamezne dejavnosti nastala po uveljavitvi izvornega odloka in naknadnih dodatnih sprememb, torej do sedaj, skozi čas in glede na izzive s terena. Tolmačenja se bodo seveda še dopolnjevala, zato vas prosimo, da ste pozorni na spremembe in obvestila, ki jih prejemate od svojih strokovnih sekcij.

Izjeme – splošno

Na tem mestu uvodoma izpostavljamo, da prepoved dejavnosti velja samo v odnosu do končnih potrošnikov, torej do neposrednih kupcev, fizičnih oseb, poslovanje med podjetji na t.i. B2B nivoju pa ni omejeno z ničemer.

Za določene projekte, predvsem v gradbeništvu, velja, da se lahko zaključijo, če so bili začeti pred datumom uveljavitve novega odloka, torej 24. oktobrom 2020.

Za vse dejavnosti tudi velja, da lahko izjemoma opravijo storitev, če gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Možen pa je  tudi osebni prevzem blaga in hrane na prevzemnih mestih ter seveda vsa spletna prodaja!

Izjeme po dejavnostih

Izjeme v nadaljevanju so tolmačenja, ki so nastala od uveljavitve odloka, izjeme so živ organizem, zato jih spremljajte tudi v prihodnje, predvsem pa bodite pozorni na vsa obvestila, ki jih prejemate od svojih strokovnih sekcij.

GRADBINCI in sorodne ter povezane dejavnosti

Izjema so vsa gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj…),

V zvezi s prenovami stanovanjskih hiš in stanovanj fizičnih oseb (nujna vzdrževalna dela) se lahko dokončajo vsa dela začeta pred 24. oktobrom. V ta segment spada predvsem: zaščita objektov pred neugodnimi vremenskimi razmerami (strehe in podobno), vodovod, ogrevanje, odtoki, električne inštalacije. Začetek del mora biti razviden iz pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem oziroma iz stanja na terenu.

Pozor, jesenski odlok drugačen od spomladanskega! Precej izvajalcev gradbenih in z njimi povezanih del zmotno misli, da še velja določba iz spomladanskega odloka, po kateri se lahko opravljajo gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Ta določba ne velja več.

ŽIVILCI:

Pekarne in mesnice (prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila) so v celoti izjema, obratujejo po svojem urniku, seveda smiselno v okvirih 6. do 21. ure, tudi ob nedeljah, če so izjema v skladu z novelo Zakona o trgovini.

SLAŠČIČARJI:

Možna je le dostava in osebni prevzem, lokali morajo biti zaprti. Osebni prevzem blaga ali hrane mora potekati na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00, medtem, ko dostava jedi ni časovno omejena (tudi med 21. in 6. uro), če imajo za to registrirano dejavnost.

OPTIKI:

Optiki so delna izjema kot prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, na primer korekcijska očala in leče se lahko prodajajo, sončna očala kot redna prodaja v trgovini pa ne. Možna je seveda spletna prodaja.

LESARJI:

Od 31. 10. 2020 so za lesno branžo izpostavljeno dovoljena montažna dela neposredno potrošnikom, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki. Montaža kuhinj navedena kot primer, velja v lesni panogi za montažo pohištva, stavbnega pohištva, torej montažna dela, gradbena in vzdrževalna dela neposredno potrošnikom so izjema in tako dovoljena.

Od 31. 10. 2020 lahko torej opravljate vsa gradbena, vzdrževalna in montažna dela neposredno potrošnikom, tako kot pred uveljavitvijo ukrepov, pod pogojem, da je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki.

Omejitev ostaja za trgovine s pohištvom, ki ne smejo neposredno ponujati blaga in storitev potrošnikom. Dovoljena pa je spletna prodaja in naročilo preko telefona ter osebni prevzem preko prevzemnega mesta. Pri tem je plačilo potrebno izvesti pred osebnim prevzemom, na primer preko spletne banke.

PROMET:

Sprejeti Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 152) ne velja za ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na področju prometa. Več v nadaljevanju >>>

ČEVLJARJI:

Čevljarji so delna izjema, lahko prodajajo medicinske in ortopedske pripomočke (npr. izdelava ortopedske obutve), navadni čevljev pa ne, ob tem je seveda možna spletna prodaja.

DIMNIKARJI:

Dimnikarske storitve se lahko opravljajo pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti.

FOTOGRAFI:

Odlok fotografskih storitev ne določa kot izjeme od prepovedi, torej se fotografskih storitev ne sme ponujati in prodajati potrošnikom! Kljub temu pa je glede na problematiko izdelave osebnih dokumentov, mogoče razlagati, da je zaradi zagotavljanja javne varnosti možno opravljati fotografske storitve izključno za potrebe osebnih fotografij za osebne dokumente.

GOSTINSTVO IN NASTANITVE:

Dovoljen je osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00 uro. Po pojasnilu MGRT je za gostince dovoljen osebni prevzem jedi in pijač.

Brez časovne omejitve je dovoljeno:

    – opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave!;

    – opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Pomembno!!! Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri nastanitvah je pomembno, da je ponujanje nastanitvenih storitev izjemoma dovoljeno v nastanitvenih obratih v primeru:

    – potrebe po nastanitvi osebe, ki zaradi opravljanja  gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev,

    – potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji;

    – potrebe po nastanitvi tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij;

    – potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena na zdravljenje

    – potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost;

    – potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20);

    – prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določbami, ki jih določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru.

AVTOSERVISERJI:

Za potrošnike lahko delujejo vse avtoservisne delavnice, tako avtomehanične, vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, tudi delavnice za popravilo koles.

Pomembno je, da je nakup zimski gum dovoljen/mogoč le pri avtoserviserju, ki opravi storitev montaže, saj so tehnične trgovine zaprte – izjema je trgovina na daljavo.

Avtopralnice in avtosaloni za potrošnike ne smejo delovati.

URARJI:

Odlok, ki je začel veljati 31. 10. 2020, dovoljuje opravljanje servisnim delavnicam, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, kamor sodi tudi servisiranje in popravilo ur. Trgovsko dejavnost pa lahko opravljate le na prevzemnih mestih ali na daljavo.

ELEKTRO DEJAVNOST:

Po sklepu Vlade z 31. 10. 2020 so kot izjeme dovoljena gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer električne inštalacije).

Ravno tako so dovoljene storitve, ki jih opravljate na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki.

Izpostavljamo pa tudi, da so lahko kot izjema tudi za potrošnike odprte servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga (pojasnilo o tem, kaj je tehnično blago, si glejte spodaj *).

Veljajo pa tudi že predhodno dovoljene izjeme iz odloka sprejetega 24.10.2020. Lahko so odprte prodajalne, kjer v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, izjema pa so tudi ”druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja”. Tu je potrebno poudariti, da gre za izvajanje le zares nujnih storitev, kjer bi  bila sicer ogrožena varnost, zdravje oz. življenje potrošnika oz. bi lahko nastopila velika materialna škoda,  po vsakokratni res temeljiti presoji vas, kot strokovnjaka (odgovorne osebe), ki bi v primeru inšpekcijskega nadzora to lahko tudi ustrezno utemeljila.

KOVINARJI:

Po sklepu vlade z 31. 10. 2020 so kot izjeme dovoljena gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (npr. postavljanje nadstreškov). Ravno tako so dovoljene storitve, ki jih opravljate na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (npr. montaža ograj).

Kot izjema so tudi za potrošnike lahko odprte servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga (pojasnilo o tem, kaj je tehnično blago, si glejte spodaj *).

Veljajo pa tudi že predhodno dovoljene izjeme iz odloka sprejetega 24. 10. 2020, torej so lahko za fizične osebe odprte tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja koles.

ELEKTRONIKI IN MEHATRONIKI:

Po sklepu vlade z 31. 10. 2020 so kot izjeme dovoljena gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vzdrževalna dela na napeljavah za računalniška omrežja).

Ravno tako so dovoljene storitve, ki jih opravljate na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki.

Za potrošnike so lahko odprte tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, sem spadajo tudi proizvodi za informacijske tehnologije, proizvodi s področja radio-komunikacij, avdio-video tehnike (pojasnilo o tem, kaj je tehnično blago, si glejte spodaj *).

*Pojasnilo, kaj je »tehnično blago«

V Sloveniji je poleg dvoletnega jamstva za skladnost, za določene vrste blaga predpisana tudi enoletna garancija za brezhibno delovanje, ki jo mora izdati proizvajalec za tako imenovano »tehnično blago«. Seznam blaga je določen s PRAVILNIKOM o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (2. člen).

Tehnično blago je seveda tudi vse ostalo tehnično blago, ki se uporablja kot nadomestni ali sestavni del, ki omogoča delovanje prej naštetih ali nasploh omogoča montažo, sestavljanje, delovanje in uporabo proizvoda, za katerega pa se garancija ne izdaja (drobni material in kar ni na električni pogon), mora pa biti v skladu s standardi in kakovostno.

VIR: OZS, Anton Šijanec

VIR: https://www.ozs.si/novice/nove-izjeme-kaj-lahko-delamo-5f9adda22114e0455544ac66

Dodaj odgovor