ODSTOP 0,5% DOHODNINE

Tudi z vašo pomočjo bomo ohranjali kulturno dediščino Maribora.
Dragi prijatelji kulturne dediščine, gotovo veste, da lahko vsak državljan RS do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS.

Svojo dohodnino lahko namenite tudi Društvu center za ohranjanje kulturne dediščine Maribor, so.p., v katerem že drugo leto delujemo. 
Spodaj najdete obrazec za odstop dohodnine našemu društvu. Prosimo, dopolnite ga s svojimi podatkipodpišite in še danes pošljite na naš naslov: DRUŠTVO CTRP MARIBOR, SO.P., Glavni trg 17b, 2000 Maribor

Vsi, ki imate elektronski podpis pa lahko oddate zahtevo za namenitev dela preko spletne strani.

Po prijavi na stran, poiščete na desni strani zavihek »Namenitev dela dohodnine« in vpišete našo davčno številko 40666174. Spodaj je potrebno klikniti še gumb »Oddaj vlogo«.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU _____________________________________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca) _____________________________________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) _____________________________________________________

(poštna številka, ime pošte)

_____________________________________________________

(pristojni davčni urad, izpostava)

V/Na ____________________________________,

dne___________________

(podpis zavezanca/-ke)

Prošnja za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca:
DRUŠTVO CTRP MARIBOR SO.P., Glavni trg 17b, 2000 Maribor
Davčna številka upravičenca: SI40666174
Odstotek (%) 0,5

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06,10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Skladno z drugim odstavkom istega člena se za splošne koristne namene po tem členu štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava. V skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZDoh-2 vlada določi podrobnejši način izvajanja prvega odstavka tega člena in objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu.

Varstvo osebnih podatkov:
S podpisom tega obrazca se strinjam, da lahko Društvo CTRP Maribor, so.p, posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem, da lahko Društvo CTRP Maribor, so.p navedene osebne podatke obdeluje v bazi svojih podpornikov ter jih uporablja za komunikacijo z menoj, obveščanje o svojih aktivnostih, pridobivanje donacij, pošiljanje vabil na dogodke in sodelovanje v raziskavah. Navedene osebne podatke lahko hrani in obdeluje do mojega pisnega preklica.
S podpisom tega obrazca se strinjam, da lahko Društvo CTRP Maribor, so.p, posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo GDPR.
Dovoljujem, da lahko Društvo CTRP Maribor, so.p, navedene osebne podatke obdeluje v bazi svojih podpornikov ter jih uporablja za komunikacijo z menoj, obveščanje o svojih aktivnostih, pridobivanje donacij, pošiljanje vabil na dogodke in sodelovanje v raziskavah.
Navedene osebne podatke lahko hrani in obdeluje do mojega pisnega preklica.

SKLEP O OBJAVI SEZNAMA UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2019

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10 in 10/19) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019

1. člen
Upravičenci do donacij za leto 2019 so navedeni na seznamu iz Priloge, ki je sestavni del tega sklepa.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-14/2019
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EVA 2019-1611-0006

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
podpredsednik

Seznam upravičencev do donacij za leto 2019 najdete na tej povezavi:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE11648#

Dodaj odgovor