Republika Slovenija nudi vašemu podjetju za zagon ali širitev poslovanja različne oblike finančnih in nefinančnih oziroma posrednih pomoči.

Finančne oblike pomoči so vašemu podjetju na voljo v okviru različnih ukrepov ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in drugih institucij v oblikah:

  • povratnih pomoči (posojila, garancije oziroma poroštva in sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala so na voljo zlasti za širitev in internacionalizacijo podjetij),
  • nepovratnih pomoči (subvencije so na voljo zlasti za zagon novih inovativnih podjetij in spodbude samozaposlenim.

Za zagon podjetja je pomembno tudi ustrezno podporno okolje, ki nudi ciljne informacije, usposabljanje in mentorstvo

Posredna (nefinančna) državna pomoč

Nefinančna oziroma posredna državna pomoč je v Sloveniji zelo raznolika.

Izvajalec podpore Vrsta podpore

Vstopne točke SPOT (VEM)
Informiranje, osnovno svetovanje, registracija podjetja

Podjetniški inkubatorji
Opremljeni poslovni prostori, poslovne in druge podporne storitve

Univerzitetni inkubatorji
Opremljeni poslovni prostori, poslovno svetovanje in mentorstvo, brezplačne izobraževalne delavnice Podjetniški inkubator Univerze v Mariboru Ljubljanski univerzitetni inkubator Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske  

Tehnološki parki
Opremljeni poslovni prostori, mentorstvo, svetovanje, coworking

Iniciativa Start:up Slovenija
Informiranje, povezovanje, organizacija tekmovanja

Mreža European Enterprise Network (EEN)
Iskanje poslovnih partnerjev, informiranje, svetovanje

Finančna podpora države

  • spodbude samozaposlenim in sredstva za zagon novih inovativnih podjetij so na voljo večinoma v obliki subvencij
  • spodbude za gospodarski zagon in internacionalizacijo so ukrepi pretežno v obliki povratnih sredstev
Izvajalec podpore Vrsta podpore

Slovenski podjetniški sklad
Zagonska sredstva za novonastala inovativna podjetja (P2A in P2B): začetni kapital za nova inovativna podjetja, ugodnejši viri financiranja za razvojne naložbe podjetij (subvencije, garancije), spodbujanje zasebnih vlaganj (lastniški kapital, krediti, garancije)

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij (312)

Zavod RS za zaposlovanje
Subvencije za samozaposlitev/občasno nudenje nepovratnih sredstev za samozaposlitev

Slovenski regionalno razvojni sklad
Finančne spodbude, predvsem v obliki povratnih sredstev, za začetne investicije na področju podjetništva, kmetijstva, regionalnega razvoja , finančni vložki v regijske garancijske sheme, pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

SID banka
Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za podjetja, zavarovanja izvoznih poslov

Eko sklad
Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za vlaganje v okoljsko naravnane projekte in energetsko učinkovitost

Druge oblike podpore podjetništvu

Izvajalec podpore Vrsta podpore

Coworking prostori Coworking MB Hekovnik
Pomoč za zagon podjetij, mreženje, iskanje poslovnih partnerjev, informiranje, svetovanje, usposabljanje

Gospodarska zbornica Slovenije
Svetovanje, usposabljanje, pomoč pri internacionalizaciji

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
Svetovanje, usposabljanje, izdajanje obrtnih dovoljenj, EU potrdil, potrdil za občasno opravljanje obrtnih dejavnosti v RS, licence za opravljanje prevozov

Program Erasmus za mlade podjetnike
Sofinanciranje podjetniškega usposabljanja – izmenjava izkušenj med podjetniki znotraj EU

Vir: www.evem.gov.si

http://evem.gov.si/info/razmisljam/drzavne-spodbude-za-zagon/