• Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja za gospodarsko družbo (obrazec M-1)
  • Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1) za s.p.
  • Odjava samostojnega podjetnika in delavca iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2) za s.p.
  • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za gospodarsko družbo

Več E-postopkov
Socialna varnost in zavarovanja zaposlenih, samostojnih podjetnikov in družbenikov, ki so poslovodne osebe.
Socialna varnost v Sloveniji temelji na plačevanju prispevkov, ki jih vsi zaposleni, njihovi delodajalci in samozaposleni plačujejo v sistem socialne varnosti. Višina prispevkov, ki jih plačujeta delodajalec in delavec, je določena z Zakonom o prispevkih za socialno varnost.

Delodajalec mora prijavo delavca v obvezna socialna zavarovanja vložiti z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Samostojni podjetnik in družbenik, ki je poslovodna oseba, vložita prijavo v obvezna socialna zavarovanja v roku osem dni od dne, ko po ZPIZ-2, ZZVZZ, ZSDP-1 in ZUTD nastopi obveznost zavarovanja.

Prispevke za socialno varnost zaposlenih delavcev kot davčni odtegljaj odtegne in odvede delodajalec, plačajo pa se v breme delodajalca in v breme delavca ob izplačilu mesečne plače. Osnova za obračun prispevkov je bruto plača.

Stopnje prispevkov delodajalca in delavca (v oklepaju) so:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 8,85 odstotka (15,50 odstotka),
  • prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 6,56 odstotka (6,36 odstotka),
  • prispevek za starševsko varstvo: 0,10 odstotka (0,10 odstotka),
  • prispevek za zaposlovanje: 0,06 odstotka (0,14 odstotka),
  • prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v obveznem zdravstvenem zavarovanju: 0,53 odstotka,
  • skupaj delodajalec plača 16,10 odstotka in delavec 22,10 odstotka.

Po navedenih stopnjah plačujeta prispevke tudi samostojni podjetnik in družbenik, ki je poslovodna oseba.

Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Zavezanec za prijavo, ki je kot poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod), mora od 1. januarja 2016 obvezna socialna zavarovanja urejati obvezno prek portala e-VEM.  Za vstop v sistem e-Vem potrebujete digitalno potrdilo.

Prek portala e-VEM lahko obvezna socialna zavarovanja zase ureja tudi družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj zavoda, ki je poslovodna oseba.

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je posebna vrsta zavarovanja, ki je obvezno za osebe, ki opravljajo dejavnosti, navedene v 17. in 18. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Prijava/odjava se vloži na obrazcu M12.

VIR: eVEM
http://evem.gov.si/info/poslujem/zaposlovanje/socialna-varnost-in-zavarovanja/