Pred začetkom postopka ustanovitve podjetja se morate odločiti, kakšno organizacijsko obliko boste uporabljali pri poslovanju. Za lažjo primerjavo med možnostmi, preučite značilnosti posameznih poslovnih oblik.

V postopku ustanovitve podjetja boste morali poleg poslovne oblike navesti spodaj navedene podatke, zato je priporočljivo, da si jih predhodno pripravite.

1. Ime podjetja

Vsako podjetje mora imeti svoje ime oziroma firmo. Obvezno je popolno ime, lahko pa registrirate tudi skrajšano ime.

  • Ime (firma) podjetja se mora jasno razlikovati od imen drugih podjetij. Pred postopkom ustanovitve preverite ime (podjetje) v poslovnem registru AJPES.

Pri samostojnemu podjetniku (s.p.) mora popolno ime ali firma vsebovati ime in priimek podjetnika, oznako, ki nakazuje na dejavnost, in označbo s.p. Lahko pa vsebuje tudi dodatne sestavine (npr. fantazijsko ime). Skrajšano ime ali skrajšana firma mora vsebovati vsaj ime in priimek podjetnika ter označbo s.p.

Pravila v zvezi s firmo podjetja ureja drugo poglavje Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki firmo opredeljuje kot ime podjetja, s katerim družba posluje.

2. Datum vpisa (ustanovitve)

Če ustanavljate s.p., lahko predlagate datum, ko želite biti vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS). Datum vpisa lahko predlagate za en dan vnaprej in največ tri mesece vnaprej.

Pri ustanovitvi družbe pa datuma vpisa ne morete predlagati.

3. Poslovni naslov podjetja

Za poslovni naslov izberete kraj, ulico in hišno številko, kjer boste opravljali dejavnost oziroma kjer boste pretežno vodili posle. Za poslovni naslovje mogoče določiti:

  • kraj, v katerem boste opravljali dejavnost ali
  • kraj, kjer boste v glavnem vodili posle podjetja ali
  • kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.

Če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

Izjavo lahko overite brezplačno na kateri koli točki SPOT (VEM).

Na poslovnem naslovu mora podjetnik ali podjetje sprejemati uradne poštne pošiljke.

Preverite tudi, ali ima objekt, ki ga boste ob ustanovitvi navedli kot poslovni naslov, vsa dovoljenja, da lahko v njem opravljate svojo dejavnost.

4. Kontaktni podatki

V Poslovni register Slovenije (PRS) lahko vpišete tudi kontaktne podatke, in sicer: telefon, telefaks, naslov elektronske pošte, spletni naslov. Podatki se objavijo na spletni strani AJPES, lahko pa označite, da objave ne želite.

5. Seznam zastopnikov podjetja

Ustanovitelji vseh oblik podjetij (razen samostojnih podjetnikov) morate v svojem podjetju določiti vsaj enega poslovodjo (direktorja). Poslovodni delavci so lahko v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pa opravljajo poslovodno funkcijo na podlagi pogodbe civilnega prava.

Samostojni podjetnik (s.p.) lahko imenuje zastopnika oziroma prokurista, ni pa nujno. Če zastopnika ne imenujete, pomeni, da ste kot samostojni podjetnik hkrati tudi zastopnik.

Če želite kot samostojni podjetnik (s.p.) v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, morate prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje. Enako velja za vpis zastopnika pri podružnici samostojnega podjetnika.

Prokurist lahko brez pooblastila samostojnega podjetnika opravlja vse postopke v zvezi z vpisom sprememb podatkov v Poslovni register Slovenije, razen izbrisa iz Poslovnega registra Slovenije. Prokura ne preneha s smrtjo samostojnega podjetnika. Zastopnik za primer smrti je v primeru smrti samostojnega podjetnika pooblaščen za opravljanje vseh pravnih dejanj, ki sodijo v redno poslovanje.

6. Dejavnosti podjetja

Ob ustanovitvi gospodarske družbe (d.o.o., d.n.o., d.d., itd.) izberete vašo glavno dejavnost (to je tista, ki bo predvidoma prinašala glavni del prihodkov) in druge dejavnosti, ki jih prav tako nameravate opravljati. Število dejavnosti, ki jih boste izbrali, ni omejeno. Dejavnosti lahko preprosto in brezplačno dodajate tudi pozneje, ko je podjetje že ustanovljeno.

Vse navedene dejavnosti se vpišejo v akt o ustanovitvi. V Poslovni register Slovenije (PRS) pa se vpišejo samo tiste dejavnosti, ki bodo vaš glavni del prihodkov.

  • Če ustanavljate s.p., izberete iz šifranta Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) samo tiste dejavnosti, ki jih boste dejansko opravljali, oziroma bodo vaš glavni del prihodkov. Izbrane dejavnosti se nato vpišejo v Poslovni register Slovenije (PRS).

Nekatere dejavnosti so neregulirane, kar pomeni, da jih lahko opravljate brez izpolnjevanja posebnih pogojev. Pri drugih dejavnostih morate pred začetkom njihovega opravljanja izpolniti vstopne pogoje – pridobiti dovoljenja ali zagotoviti sodelovanje z osebo, ki izpolnjuje zahtevane poklicne kvalifikacije.

Morebitne vstopne pogoje za posamezne dejavnosti lahko preverite v seznamu dejavnosti.

Sprememba podatkov

Vsako spremembo podatkov o podjetju, ki zadeva Poslovni register Slovenije (PRS), morate sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe.VEČ o spremembi podatkov+

Vir:

eVEM:
http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/pred-postopkom-ustanovitve-podjetja/