Najpogostejši način za zakonito opravljanje dejavnosti je ustanovitev podjetja, na primer v obliki družbe z omejeno odgovornostjo ali samostojnega podjetnika – samozaposlenega, ki pa lahko tudi zaposluje. V primerih opravljanja določenih dejavnosti in izpolnjevanja zanje predvidenih pogojev lahko pridobite tudi poseben status. Kadar želite zakonito opravljati določene dejavnosti kot fizična oseba, pa lahko poslujete tudi preko podjemnih pogodb oziroma pogodb o delu ali pa si uredite status opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Ustanovitev podjetja

Svojo dejavnost lahko začnete opravljati, ko se registrirate kot gospodarski subjekt in izpolnite posebne pogoje, ki se razlikujejo glede na glavno dejavnost. Katere pogoje morate izpolniti pred začetkom opravljanja dejavnosti, je odvisno od vrste dejavnosti. To pomeni, da lahko začnete opravljati obrtne dejavnosti po pridobitvi obrtnega dovoljenja, odvetniško dejavnost po vpisu v ustrezen register pri Ministrstvu za pravosodje.

Če ustanavljate podjetje ali podružnico v Sloveniji, morate izbrati eno izmed pravno-organizacijskih oblik. Najpogostejši izbiri sta samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo. Drugi možni obliki osebnih družb sta še družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba. Kapitalske družbe pa so delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba.

Enostavni postopek ustanovitve podjetja, ki vključuje enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo in samostojnega podjetnika, je v Sloveniji brezplačen in ga lahko izvedete tudi na portalu e-VEM.

Najlažji način za začetek poslovanja v Republiki Sloveniji je, da postanete samostojni podjetnik. Registracija je preprosta in zahteva le vodenje osnovnih računovodskih evidenc. Ves dobiček, razen davka, lahko obdržite, za dolgove pa ste odgovorni sami. Izbira te možnosti je tvegana za tisto poslovanje, ki zahteva veliko vlaganj.

Tudi za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je za državljane EU postopek enak kot za državljane Republike Slovenije.Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo z enim zaposlenim lahko kot državljan EU uredite na eni od točk SPOT (VEM)ali na portalu e-VEM.

Če izberete drugo pravno-organizacijsko obliko, ki vključuje tudi večosebno družbo z omejeno odgovornostjo, lahko registracijo izvedete pri notarju.

Partnerstvo

Če nameravate poslovati na daljavo s podjetjem izven Slovenije, vam priporočamo, da razmislite o ureditvi partnerstva. V tem primeru se poslovne odločitve, odgovornosti, stroški, dobički in tveganja delijo. Partnerstvo je razmeroma preprosta in prilagodljiva metoda poslovanja, vendar ob morebitnem neuspehu ne zagotavlja zaščite, saj je vsak partner osebno odgovoren za vse poslovne dolgove. Obstaja tudi možnost združenega podjetja z že obstoječim podjetjem, kar ima veliko prednosti, vključno z dostopom do že obstoječe prodaje in distribucijskega omrežja v RS.

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti v državah EU, EPG in Švicarski konfederaciji

  • Načelo prostega pretoka storitev

Podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje določene dejavnosti v Republiki Sloveniji, lahko svoje storitve opravljajo tudi v kateri koli državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji.

Na primer: če želite v določeni državi EU opravljati storitve samo začasno, samo za neko stranko ali za določen projekt, vam samo za ta namen ni potrebno ustanoviti podjetja ali podružnice.

Pred prvim opravljanjem v gostujoči državi preverite, ali morate občasno/čezmejno storitev prijaviti oziroma obvestiti pristojne organe.

Načelo prostega opravljanja storitev v drugih državah EU brez ustanovitve podjetja je odvisno od tega, kako pogosto, kako redno in kako dolgo želite opravljati storitve v drugi državi članici Poleg tega pa za nekatere dejavnosti (npr. finančne, elektronske, komunikacijske storitve, storitve zdravstvenega varstva, igre na srečo idr.) veljajo drugačna pravila.

Na enotnih kontaktnih točkah v državah EU, v katerih želite opravljati dejavnost, lahko poiščete informacije o predpisih in postopkih ki veljajo za čezmejno/občasno opravljanje storitev.

Poslovni subjekti oz. podjetniki, ki želijo v drugi državi članici EU, EGP ali Švicarske konfederacije opravljati obrtno dejavnost, lahko na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pridobijo evropsko potrdilo.

Evropsko potrdilo služi kot dokazilo o zakonitem opravljanju obrtne dejavnosti v Republiki Sloveniji. V potrdilu so navedeni podatki, ki se o poslovnem subjektu vodijo v obrtnem registru.

Stranka poda vlogo za izdajo evropskega potrdila na obrazcu, dosegljivem na spletnih straneh, ali osebno na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na njeni območni izpostavi.

Pridobitev posebnega statusa

Obstajajo različni posebni statusi, ki so odvisni od vrste vaše dejavnosti: status samozaposlenega v kulturi, status samostojnega novinarja in status zasebnega raziskovalca. Pridobitev statusa je oblika, ki vam omogoča opravljanje določene dejavnosti, ne da bi vam bilo treba ustanoviti podjetje.

Osebno dopolnilno delo

Obstajajo različni posebni statusi, ki so odvisni od vrste vaše dejavnosti: status samozaposlenega v kulturi, status samostojnega novinarja in status zasebnega raziskovalca. Pridobitev statusa je oblika, ki vam omogoča opravljanje določene dejavnosti, ne da bi vam bilo treba ustanoviti podjetje.

Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja manjša dela za znanega naročnika, kot je npr. občasna pomoč v gospodinjstvu, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ali osebno sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno strokovno mnenje Obrtne zbornice Slovenije (OZS).

Kratkotrajno delo

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ desetimi zaposlenimi.

Vir: www.evem.gov.si

http://evem.gov.si/info/razmisljam/nacini-opravljanja-dejavnosti/