Pri ustanavljanju podjetja morate izbrati eno izmed poslovnih oblik. Izbor poslovne oblike podjetja ima poleg načina ustanovitve tudi odločilen vpliv na naslednje vidike poslovanja:

  • obliko vaše odgovornosti do poslovnih obveznosti,
  • način vodenja poslovnih dokumentov,
  • plačevanje davkov in prispevkov,
  • način izplačevanja dobička.

Kako in kje lahko ustanovite podjetje?

Ustanovitev samostojnega podjetnika ali je enostavne družbe z omejeno odgovornostjo o v manj kot treh dneh od oddaje vloge na portalu e-VEM ali na točki SPOT (VEM), postopek pa je brezplačen. Za izvedbo postopka na portalu e-VEM potrebujete digitalno potrdiloin zahtevano opremo, lahko pa vam pri registraciji pomaga strokovnjak na eni od točk SPOT (VEM).

Za ustanovitev kompleksnejših oblik podjetij, kjer je družbenikov več in so razmerja med njimi bolj zapletena, pa boste potrebovali pomoč notarja.

Kdo ne more ustanoviti podjetja?

  1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisna v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje;
  2. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  4. ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanje na črno;
  5. ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Ustanovitelj oziroma družbenik družbe z omejeno odgovornostjo tudi ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo oziroma pridobila delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki ni starejša od treh mesecev.

Omejitev glede kaznivega dejanja preneha po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma z izbrisom iz Kazenske evidence, če je izbris prej (6. odstavek 10.a člena). Omejitev iz 2. in 3. točke preneha, ko FURS izda potrdilo, da so vse obveznosti poravnane (9. odstavek 10.a člena). Omejitev iz 4. točke preneha v treh letih od pravnomočnosti sodbe (7. odstavek 10.a člena), omejitev iz 5. točke pa preneha v enem letu od datuma izbrisa družbe iz sodnega registra (8. odstavek 10.a člena).

Samostojni podjetnik (s.p.)

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Registracija s.p. je preprosta in zahteva le vodenje osnovnih računovodskih evidenc. Ustanovitveni kapital ni potreben.

Samostojni podjetnik ni pravna oseba, zato lahko obdrži ves dobiček, mora pa seveda plačevati davke in zase ter za svoje zaposlene, če jih ima, plačevati prispevke za socialno varnost. Za obveznosti iz poslovanja odgovarja s celotnim premoženjem, tudi z osebnim.

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, katere lastnik je lahko ena ali več oseb. Lastniki za poslovanje ne odgovarjajo z osebnim premoženjem. Za ustanovitev morate vplačati osnovni oziroma ustanovni kapital, ki znaša najmanj 7.500 € in je podjetju od ustanovitve na voljo za poslovanje. Osnovni kapital lahko vplačate v denarju ali v stvarnem vložku, to je v nepremičninah, premičninah, pravicah ipd. Izbira te poslovne oblike je potrebna, če nameravate poslovati v tveganih in kapitalsko intenzivnih panogah, ali pa načrtujete visok dobiček.

Primerjava

Primerjava med s.p. in d.o.o.

S.P. D.O.O.
Osebna odgovornost DA (odgovarjate z osebnim premoženjem) NE (odgovarjate le s kapitalom podjetja)
Osnovni kapital Ni potreben 7.500,00 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano)
Ustanovitveni stroški Brezplačno Enostavni postopek (brezplačno) Zahtevni postopek (pri notarju po notarski tarifi)
Obdavčitev dobička 16 %, 27 %, 34 %,39 % in 50 % (dohodninska lestvica) Davek od dohodkov pravnih oseb – vedno enaka davčna stopnja (19 %)
Vodenje poslovnih knjig Enostavno knjigovodstvo Dvostavno knjigovodstvo Normirancem ni treba voditi poslovnih knjigVEČ+ Dvostavno knjigovodstvo
Poslovni račun – denar Z denarjem na računu prosto razpolagate. Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.
Plača Dobiček s.p. je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne morete uveljavljati kot strošek. D.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.

Krediti – sredstva na razpisih
Ureditev bančnega kredita je zelo težavna, možnosti prijave za pridobitev sredstev na razpisih pa omejene. Ureditev bančnega kredita je lažja, za prijavo na razpise je oblika primernejša.

Podružnica in poslovna enota

Podružnica je del podjetja, ki je krajevno ločena od sedeža podjetja. Podružnica ni pravna oseba, sme pa opravljati vse posle, ki jih opravlja družba.

Podružnica tujega podjetja lahko opravlja posle v imenu in za račun tujega podjetja. Pri tem uporablja matično podjetje, njegov sedež in svojo firmo.

Poslovna enota je del podjetja, ki na drugem naslovu opravlja isto ali drugo dejavnost kot družba. Poslovna enota se ne registrira na sodišču, ampak se vpiše le v Poslovni register Slovenije (PRS).

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)

Družba z neomejeno odgovornostjo je osebna družba dveh ali več oseb, ki za obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Ustanovi se s pogodbo med družbeniki (družbena pogodba). Družba v pravnem prometu nastopa kot pravna oseba.

Komanditna družba (k.d.)

Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, v kateri najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), najmanj en družbenik pa za obveznosti družbe ne odgovarja (komandist) oziroma odgovarja za obveznosti samo s svojim vložkom.

Delniška družba (d.d.)

Delniška družba je družba, v kateri je osnovni kapital razdeljen na delnice. Delničarji za obveznosti družbe ne odgovarjajo s svojim premoženjem, temveč zanje odgovarja družba z vsem svojim premoženjem do višine lastnega premoženja.

Komanditna delniška družba (k.d.d.)

Gre za družbo, ki vsebuje sestavine komanditne in delniške družbe. V komanditni delniški družbi najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo delež v osnovnem kapitalu, pa za obveznosti družbe ne odgovarjajo.

Gospodarsko interesno združenje (GIZ)

Gospodarsko interesno združenje lahko ustanovita vsaj dve družbi oziroma podjetnika. Cilj gospodarskega interesnega združenja je olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička.

Socialno podjetje (so.p.)

Socialno podjetje ni posebna statusno pravna oblika (kot npr. društvo, zveza društev, zavodi, ustanova, d.o.o.), ampak lahko vsaka od teh pravnih oseb »postane« socialno podjetje, če izpolnjuje z Zakonom o socialnem podjetništvu(ZSocP) predvidene pogoje. Socialno podjetje mora v prvem letu trajno zaposlovati najmanj enega delavca, nato pa najmanj dva.

Invalidsko podjetje

Invalidska podjetja so zaradi zagotavljanja delovnih mest za invalide gospodarske družbe posebnega pomena. Predstavljajo neke vrste socialno ekonomijo. Vlogo za ustanovitev invalidskega podjetja lahko vložijo tudi gospodarske družbe, fizične osebe, društva, združenja in občine.

Zavod

Zavod je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

Ustanova

Namen delovanja ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanova postane pravna oseba, ko izda soglasje k aktu o ustanovitvi ministrstvo, v katerega delovno področje sodi ustanova. ,. Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba.

Mladinska organizacija

Status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju je pogoj za kandidiranje na Javnem pozivu za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju, ki ga razpisuje Urad RS za mladino.

Zadruga

Zadruga je organizacija, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Vir: www.evem.gov.si

http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/