Predstavljamo vam osnovna pravila o izdajanju računov in predpise o vodenju poslovnih knjig v Sloveniji.  

Izdajanje računov

Za opravljeno dobavo blaga ali storitev morate izdati račun. Obveznost izdaje računa in sestavine računa obravnava Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki se uporablja od 2. 1. 2016, in Slovenski računovodski standardi. Račun se lahko izda v papirni ali elektronski obliki.

Če je račun plačan z gotovino, s plačilnimi/kreditnimi karticami ali drugim načinom plačila, ki ni neposredno plačilo računa na vaš transakcijski račun, ga morate od 2. januarja 2016 dalje davčno potrditi (uporabljati davčne blagajne). Gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko  spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Če račun izdate iz vezane knjige računov, ga morate davčno potrditi naknadno. Več+

Hramba računov

Če poslujete v Sloveniji, morate kot davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednostkopije izdanih računov in prejete račune hraniti 10 let, račune v zvezi z nepremičninami pa 20 let, po poteku leta, na katerega se nanašajo.
Obveznost velja tudi, če vaše podjetje preneha delovati v določenem roku.

Če se odločite kopije računov, ki ste jih izdajali ali prejemali v Sloveniji, hraniti zunaj ozemlja Slovenije, morate predhodno o tem obvestiti davčni organ.

Vodenje poslovnih knjig

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenski računovodski standardi (2016) ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Podlaga za knjiženje poslovnih sprememb je knjigovodska listina, ki je tudi pisni dokaz o nastanku poslovnega dogodka.

Slovenska podjetja morajo po zakonu voditi knjigovodske evidence, ki

jim omogočajo oblikovanje računovodskih poročil za statistične in davčne potrebe. Obvezni evidenci v malih podjetjih sta glavna knjiga in evidenca osnovnih sredstev (če podjetje posluje gotovinsko, pa tudi blagajniške evidence).

Vsa podjetja (tudi majhna) morajo voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in voditi temeljne poslovne knjige. Posebnost so samostojni podjetniki, ki lahko izberejo sistem enostavnega knjigovodstva ali se odločijo za uveljavljanje normiranih odhodkov. VEČ+

Manjša podjetja se zaradi zmanjševanja stroškov pogosto odločajo, da računovodski servisi zanje opravljajo le knjigovodske dejavnosti, s čimer so zagotovljeni le podatki o preteklem poslovanju. Podjetje pa se mora za dobre poslovne odločitve usmeriti v prihodnost; poslovanje mora načrtovati, pri čemer so bistveni računovodski predračuni.

Katere dejavnosti se izvajajo v okviru računovodstva?

  • računovodsko poročanje,
  • računovodsko predračunavanje,
  • računovodsko obračunavanje,
  • računovodsko nadziranje,
  • računovodsko analiziranje,
  • knjigovodske listine,
  • poslovne knjige,
  • letno poročilo.

Način vodenja poslovnih knjig je odvisen od velikosti podjetja, opredeljujejo pa ga pravila v Slovenski računovodski standardi (2016).  Merila, s pomočjo katerih lahko razvrstimo podjetja po velikosti, so določena v Zakonu o gospodarskih družbah.

Merila za razvrščanje družb in podjetnikov po velikosti

Velikost podjetnika/družbeŠtevilo zaposlenihČisti prihodki od prodaje (v evrih)Vrednost aktive (v evrih)
mikromanj kot 10manj kot 0,70 miomanj kot   0,35 mio
majhnamanj kot 50manj kot 8,00 miomanj kot   4,00 mio
srednjamanj kot 250manj kot 40,00 miomanj kot   20,00 mio
velikaveč kot 250več kot 40,00 mioveč kot 20,00 mio

VIR: eVEM http://evem.gov.si/info/poslujem/vodenje-poslovnih-knjig/