Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se dolžnik zaveže upniku plačati določen denarni znesek.

Kaj je izvršnica?

 • Je listina, ki vsebuje nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev obveznosti iz izvršnice v breme dolžnikovih sredstev pri dolžnikovi banki.
 • Je nepreklicno dolžnikovo soglasje vsem njegovim bankam, da izvršnico plačajo iz sredstev na dolžnikovem računu.
 • Izda jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ.
 • V plačilo jo je treba predložiti v treh letih od dospelosti terjatve.
 • Nujen je notarsko ali upravno overjen podpis.
 • Če na dolžnikovem računu v roku 1 leta od predložitve v plačilo ni sredstev, banka izvršnico vrne upniku.

  Skladno z zakonom mora izvršnica vsebovati:

  • navedbo, da gre za izvršnico;
  • davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov;
  • davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov;
  • v evrih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri;
  • dan dospelosti obveznosti;
  • kraj in datum izdaje izvršnice;
  • kraj in datum izdaje;
  • podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti in
  • notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

  Izvršnica – obrazec

  • Na Združenju bank Slovenije je bil oblikovan obrazec Izvršnica z namenom, da ga lahko uporabijo upniki kot zahtevo za unovčitev izvršnice pri ponudniku plačilnih storitev. Upnik in dolžnik lahko za zavarovanje obveznosti uporabita obrazec “Izvršnica”, ali pa oblikujeta svoj dokument oziroma obrazec, saj sama oblika obrazca ni predpisana, pomembni so podatki, ki jih zakonodajalec predpisuje.
  • Več informacij: NLB
  • VIR: https://www.nlb.si/izvrsnica

  Dodaj odgovor

  Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja