S prihodom epidemije je delo na domu postalo nova realnost in hit leta 2020. V času epidemije je na delo na domu prešlo 37 % zaposlenih na območju EU. Vendar pa je potrebno pri določitvi dela na doma upoštevati različne pravne podlage, ki to omogočajo.

Časovno omejeno ali neomejeno delo na domu

V kolikor gre za začasno opravljanje dela na domu zaradi izjemnih okoliščin, lahko delodajalec delo na domu odredi enostransko brez delavčevega soglasja, vendar le za omejen čas.

Z namenom trajne ureditve dela na domu pa morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Nova pogodba je nujno potrebna, saj spada kraj opravljanja dela med bistvene elemente pogodbe o zaposlitvi, za spremembo katerega ne zadošča sklenitev aneksa.

Prednosti dela na domu

Delo na domu zaposlenim omogoča boljše uskaljevanje zasebnega in poklicnega življenja. Delodajalcem pa predstavlja nižje stroške dela, ki jih mora povrniti zaposlenim. Poleg tega ima delodajalec tudi nižje stroške z opremo in prostorskimi kapacitetami. Raziskave so pokazale, da se pri delu na domu povečuje produktivnost zaposlenih, za delodajalca pa zmanjšujejo stroški poslovanja.

Delo na domu – specifike

Za delo na domu se šteje, če delavec delo opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven prostorov delodajalca. V pogodbi se stranki dogovorita ali bo delavec opravljal delo na domu ves čas, ali le del delovnega časa (npr. nekaj dni v tednu).

Pogoji dela morajo biti pri delu na domu enaki kot pri klasični obliki. Vendar pa stranki lahko določena vprašanja uredita drugače, kot npr. razporeditev delovnega časa.

Če zaposleni pri opravljanju dela na domu uporablja lastna sredstva, mu pripada tudi nadomestilo za uporabo le teh. Opredelitev višine teh izplačil je bistvenega pomena, če se delodajalec želi izogniti plačevanju prispevkov za socialno varnost, za izplačila teh nadomestil.

Obvezno obvestilo Inšpektoratu za delo na domu

Delodajalec mora pred pričetkom dela delavca na domu, o tem obvestiti Inšpektorat RS za delo. Inšpektorat preuči ali je delovno mesto primerno za opravljanje izven prostorov delodajalca. Ker se z delom na domu pojavi tudi nov kraj opravljanja dela, mora delodajalec prilagoditi tudi Izjavo o varnosti in zdravju pri delu za posamezno delovno mesto.

Z globo od 750 do 2.000 evrov se kaznuje delodajalec pravna oseba samostojni podjetnik posameznik

oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če o nameravanem organiziranju dela na domu ne obvesti inšpekcije za delo pred začetkom dela delavca, in z globo od 1.500 do 4.000 evrov, če ne zagotavlja varnih delovnih pogojev pri delu na domu.

Nadzor zaposlenega

Zaradi zagotavljanja delavčeve pravice do zasebnosti, je potrebno v sami pogodbi natančno opredeliti način nadzora delavca. To je nujno potrebno zaradi spremljanja rezultatov zaposlenega, kot tudi zaradi zagotavljanja spoštovanja določb glede varstva in zdravja pri delu. Oblike nadzora dela od doma pa je potrebno urediti tudi zaradi zagotavljanja varstva poslovnih skrivnosti delodajalca. V kolikor delodajalec za nadzor zaposlenih uporablja določene aplikacije, je nujno soglasje zaposlenega, katere podatke dovoljuje, da delodajalec hrani, glede na določba GDPR.

VIR:DATA

VIR. https://data.si/blog/delo-na-domu-pogodba-o-zaposlitvi/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja