JAVNI POZIV – Subvencija 67SUB-OBPO19

ROK ZA ODDAJO VLOGE –Pred pričetkom izvajanja del

VELJAVNOST POZIVA – Do objave zaključka v UL RS

NAMENJENO ZA- skupinska

TIP NALOŽBE – Izolacija in okna

ODDAJA VLOGE – Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslovNASLOV IN URADNE URE

O JAVNEM POZIVU

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših stavbah.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših stavb. Starejša stavba je stavba na območju Republike Slovenije s tremi ali več posameznimi deli stavbe, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim in za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Nova skupna naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov na skupnih delih stavbe, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,

B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/ podstrešju,

C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,

D – optimizacija sistema ogrevanja,

E – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Za izvedbo katerega koli ukrepa po tem javnem pozivu (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju) mora biti obvezno izdelana Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa GZ.

PZI se izdela s tistimi načrti, s katerimi se prikaže način izvedbe posameznega ukrepa. Vodilni načrt glede na namen, način in vrsto izvedbe ukrepa vsebuje najmanj:

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji;
 • kazalo vsebine projekta in zbirno tehnično poročilo, kadar projekt vsebuje več načrtov;
 • lokacijski prikaz, izdelan najmanj na zemljiškokatastrskem prikazu s prikazom varovalnih pasov in omejitev prostorskega akta;
 • soglasja soglasodajalcev, kadar so potrebna;
 • izjavo projektanta in vodje projekta v PZI.

PZI glede na vrsto ukrepa vsebuje najmanj:

 • pri ukrepu A: načrte s področja arhitekture;
 • pri ukrepu B in C: načrte s področja arhitekture ali gradbeništva;
 • pri ukrepu D in E: načrte s področja strojništva.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik stavbe s pisnim soglasjem solastnikov stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • najemnik stavbe oziroma posameznega dela stavbe ali lizingojemalec posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih proračunskih uporabnikov, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:

 • solastniki stavbe s pisnim soglasjem solastnikov stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastniki (ne izključni) ali solastniki posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetniki stavbne pravice (ne izključni) na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • najemniki oziroma lizingojemalci posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Pravna oseba ni upravičena oseba po tem javnem pozivu, če je izključni (edini) lastnik oziroma izključni etažni lastnik starejše stavbe.

Več in formacij: EKO SKLAD

VIR: https://ekosklad.si/public/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/izolacija-fasade-v-vestanovanjski-stavbi/izolacija-fasade-v-vecstanovanjski-stavbi-subvencija

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja