Iščemo prostovoljce, ki so na Zavodu za zaposlovanje in izpolnjujejo te pogoje:

  • so dolgotrajno brezposelni (vsaj 24 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih),
  • imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo,
  • so starejši od 55 let,
  • so iskalci prve zaposlitve in vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, pri čemer imajo prednost mladi do 29. leta starosti z odločbami o usmerjanju ali s statusom invalida ob prehodu iz izobraževanja na trg dela,
  • imajo status invalida in niso vključeni v programe zaposlitvene rehabilitacije,
  • so osebe, ki prejemajo socialno pomoč /pomagamo vam urediti dodatek/

Društvo se ukvarja z nepridobitnimi dejavnostmi:

● razvoj trajnostnega in kreativnega malega podjetništva ter zaposlovanja na podeželju;

● razvoj trajnostnega turizma na podeželju in na (zavarovanih) območjih narave;

● lokalna sonaravna prehranska oskrba in zdrava prehrana; ● učinkovita in sonaravna raba lokalnih virov in energije (les, vode, …) za razvoj in v potrošnji

● (naravne gradnje, obnovljivi viri energije, lokalni pridelki, …);

● ohranjanje ter sonaravno aktiviranje naravne dediščine;

● ohranjanje ter kreativna razvojna uporaba snovne in nesnovne kulturne dediščine (stavbe, običaji, tradicionalni in poustvarjeni predmeti, …)

● trajnostna mobilnost;

● naravne oz. sonaravne tehnike varovanja okolja (rastlinske čistilne naprave, uporaba naravnih materialov in sredstev, …);

● izobraževanje in ozaveščanje o različnih vidikih trajnostnega razvoja (pomen ohranjanja narave in okolja, kvaliteta življenja na podeželju, …).

● pomoč oz. sodelovanje v pripravi ter izvedbi projektov ali posameznih aktivnosti za trajnostni razvoj na pobudo lokalnih skupnosti, društev, posameznikov, podjetij, institucij ter tujih partnerjev;

● priprava in izvedba lastnih posameznih aktivnosti ali celovitih projektov za trajnostni razvoj ● (izobraževanja, dogodki, akcije ozaveščanja, projekti, …);

● prepoznavanje družbenih ter gospodarskih pobud med lokalnimi akterji (občine, društva, posamezniki, podjetja) ter njihovo povezovanje v močne skupne projekte za trajnostni razvoj podeželja;

● oblikovanje idej in predlogov v projekte za pridobivanje sredstev z razpisov za nacionalna in evropska sredstva ter zasebno-podjetniška sredstva

● pridobivanje novih znanj, izkušenj in dobrih praks s področij sonaravnega gospodarjenja ter izrabe naravnih virov za akterje na Podravskem in v Sloveniji oz. njihova uporaba;

● izobraževanje in ozaveščanje prebivalstva ter razvojnih akterjev o vseh vidikih in področij trajnostnega razvoja;

● povezovanje in usklajevanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini za uspešnejše in učinkovitejše doseganje cilje

Društvo izvaja tudi sledeče pridobitne dejavnosti kot dejavnosti socialnega podjetništva:

J58.110 Izdajanje knjig (društvenih knjig, brošur, prospektov)

J58.130 Izdajanje časopisov (društvenih časopisov v tiskani obliki, na elektronskih medijih in na internetu)

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (izdajanje društvenih revij)

J58.190 Drugo založništvo (društveno)

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane društvene dejavnosti

J63.120 Obratovanje spletnih portalov (spletno posredovanje društvenih informacij) J63.990 Drugo informiranje (iskanje in izmenjava informacij po telefonu za potrebe društva)

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (društvenih)

M69.103 Druge pravne dejavnosti (alternativno reševanje društvenih sporov, zastopanje s področja patentov, mediacija, razen zastopanja strank)

M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike (raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju zgodovine, filozofije, jezikoslovja, književnosti, umetnosti, religije, prava, ekonomije, izobraževanja, psihologije, sociologije, antropologije, demografije, ekonomske in družbene geografije, političnih ved, organizacijskih ved ipd.)

M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij (promocija društvenih aktivnosti, izobraževanj,…)

M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora (sodelovanje s sponzorji)

M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja za trajnostno rabo naravnih virov in tehnik M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (svetovanje s področja ekologije)

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj (organiziranje eno ali večdnevnih izletov za člane prostovoljce in uporabnike društva)

N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev (vsakodnevne pisarniške storitve)

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (društvene delavnice, razstave, srečanja, sejmi s področja dela društva)

N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje društva

O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti (društveno vodenje programov za izboljšanje osebne blaginje: zdravja, izobrazbe, kulture, športa, rekreacije, okolja, nastanitve, socialnih storitev) P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (predavanja usposobljenih članov s področja delovanja društva)

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje (izobraževanje otrok in odraslih o trajnostnem razvoju na podeželju skozi učne delavnice, skozi teorijo in prakso)

Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve (osveščanje članov društva in javnosti s področja socialnega varstva, zdravstva, medčloveških odnosov, medgeneracijskega povezovanja in družbene odgovornosti)

R91.011 Dejavnost knjižnic za člane društva in uporabnike

R91.012 Dejavnost arhivov (zbiranje, evidentiranje in strokovno obdelovanje društvenega arhivskega gradiva )

S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj (dejavnost društva, katerih člani se združujejo zaradi razvoja in ekonomske uspešnosti neizkoriščenih naravnih in človeških potencialov na podeželju na področju sonaravnega turizma, domače obrti, zdravja, naravne kmetijske prakse)

S94.120 Dejavnost strokovnih združenj (dejavnost članov društva, ki povezujejo zlasti člane iz posameznih strok, poklicne prakse ali področij tehnike za razvoj sonaravnega gospodarjenja ter izrabe naravnih virov za akterje na Podravskem in Sloveniji oz. njihovo uporabo)

Q88.991Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (izvajanje dobrodelnih storitev, ki nudijo pomoč posameznikom in skupinam v stiski, zbiranje sredstev za dobrodelne namene)

Več informacij: Simona Klančnik, simona@interfin.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja