Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju 2021 ne smete zamuditi.

Epidemija je bila z odlokom vlade (Uradni list RS, št. 190/20) podaljšana. Odlok je začel veljati 18. 12. 2020 in velja 30 dni.

V oktobru (Uradni list RS št. 152, z dne 23. 10. 2020) je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Ta zakon velja od 24. 10. 2020, pri čemer nekatere določbe veljajo od 1. 9. 2020 (pravica do povračila plač zaradi varstva otroka) oz. od 1. 10. 2020 (pravica do povračila plač zaradi odrejene karantene, čakanja na delo, ukrepi za samozaposlene). Uvedena je tudi pravica do kratkotrajne bolniške (do 3 delovne dni) v breme ZZZS. Ukrepi večinoma veljajo do 31. 12. 2020, vključno z ukrepom delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, z možnostjo podaljšanja.

V novembru je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, Uradni list RS, št. 175/20), ki spreminja posamezne določbe ZZUOOP. S tem interventnim zakonom je do 31. 1. 2021 podaljšan ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki je tudi spremenjen. Poleg tega so v ta zakon vključene še druge spodbude za gospodarstvo kot npr. delna nadomestitev fiksnih stroškov, odlog plačila davkov in prispevkov (24 mesecev), uvedba višje sile zaradi nezmožnosti prevoza na delo …

V času priprave koledarja se sprejema t.i. PKP7.

Do 11. 1.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2020 in trimesečno obdobje oktober-december 2020
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2020 in trimesečno obdobje oktober-december 2020
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za december 2020; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od julija 2020 do decembra 2020

Do 15. 1.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2020 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2020
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2020;
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost, za december 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 1. 2021
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za december 2020, plačilo do 20.1.2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za december 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 1. 2021
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2020
 • Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja za leto 2020.

Do 18. 1.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za december 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač).

Do 20. 1.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2020
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2020
 • Obrazec EE OPREME – obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2020
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2020
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2020
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2020
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za december 2020
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje oktober – december 2020
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2020
 • Obrazec DDV-O za december 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) december 2020 (op. plačilo DDV je 29. 1.)
 • skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 36,56 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL/OPSVD

Do 21. 1.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. decembra 2020; prvi dan sprejemanja prijav 14.1.2021.

Do 25. 1.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, izračunane v REK-1

Do 29. 1.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za december 2020 in za obdobje oktober do december 2020
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2020
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2020
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v decembru 2020 izplačani samostojno
 • Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2020
 • Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2020
 • Obrazec DDV TBE – Poročilo o opravljenih storitvah iz tretjega odstavka 30.c členaZDDV-1 za leto 2020
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2020
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2020
 • Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in FURS za leto 2020
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine za leto 2020

Do 31. 1.

 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2020
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec december 2020 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik

VIR: racunovodja .com

VIR: https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11766/Koledar_poro%E8anja_-_januar_2021

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja