Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en začasni naslov v tujini. Prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem ureja Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1).

Državljan mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, kjer stalno prebiva, to je na naslovu, kjer je središče njegovih življenjskih interesov. Vzporedno ima lahko državljan prijavljeno tudi začasno prebivališče, če na drugem naslovu začasno prebiva zaradi dela, šolanja, prestajanja kazni ali drugih razlogov. Na območju Republike Slovenije državljan prijavi stalno oziroma začasno prebivališče, če prebiva v tujini, pa mora tam prijaviti stalni oziroma začasni naslov.

Prijava začasnega prebivališča

Za prijavo začasnega prebivališča je pristojna upravna enota, na območju katere posameznik prijavlja začasno prebivališče.

Posameznik (državljan Republike Slovenije ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma s potrdilom o prijavi stalnega prebivanja, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča) mora prijaviti začasno prebivališče, če namerava na naslovu (vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju) prebivati več kot 90 dni. Če je nameravano prebivanje krajše, prijava začasnega prebivališča ni potrebna, kljub temu pa se prijava lahko izvede.

Prijavo je treba opraviti v roku osmih dni od dneva naselitve. Tujec, ki na naslovu že prebiva (npr. prijava na policiji), pa pridobi dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje, mora najkasneje v roku osmih dni po njihovi vročitvi prijaviti začasno prebivališče.

Dokazila ob prijavi začasnega prebivališča

Ob prijavi je potrebno predložiti veljaven osebni dokument in dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja.

Čas prijave začasnega prebivališča

Začasno prebivališče se prijavi za čas do dveh let, lahko tudi manj. Če bo posameznik na naslovu prebival več kot dve leti, mora pred prenehanjem stare prijave ponovno prijaviti začasno prebivališče, sicer prijava začasnega prebivališča na naslovu preneha.

Pri prijavi začasnega prebivališča tujca je čas prijave odvisen od časa veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje. Če je ta krajši od dveh let, se temu ustrezno prilagodi trajanje začasne prijave.

Ponovna prijava začasnega prebivališča se lahko opravi za tujca, ki pravočasno vloži prošnjo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, in za tujca z veljavnim vizumom za dolgoročno bivanje, ki pravočasno vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje. V tem primeru začasno prebivališče velja do vročitve dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja oziroma do dokončnosti odločbe ali sklepa, s katerim je bila prošnja iz prejšnjega odstavka zavrnjena, zavržena ali je bil postopek ustavljen. Tujec ali stanodajalec mora v osmih dneh od vročitve ponovno prijaviti začasno prebivališče, v nasprotnem primeru prijava začasnega prebivališča velja od dneva nove prijave.

Odjava začasnega prebivališča

K odjavi začasnega prebivališča sta zavezana tako stanodajalec kot posameznik, in sicer najpozneje v osmih dneh po odselitvi. Odjava je mogoča tudi pred odselitvijo, pri čemer je treba navesti datum odselitve.

Elektronska prijava in odjava

Prijava in odjava začasnega prebivališča je mogoča tudi na portalu e-uprava, do katerega uporabnik dostopa in se identificira z uporabo sredstva elektronske identifikacije, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja.

Vir: https://www.gov.si/teme/prebivalisce/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja