Pisna pogodba o zaposlitvi mora biti delavcu izročena ob njeni sklenitvi. Ob tem naj omenimo še to, da ima delavec pravico kadarkoli zahtevati od delodajalca njeno izročitev in sodno varstvo, če mu ta ni bila izročena v skladu z zakonom.

Z dnem nastopa dela, ki je dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi, se začnejo uresničevati pravice in obveznosti v delovnem razmerju, ter tudi vključitev delavca v socialno zavarovanje.

Vir: https://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/kdaj-in-kako-zaceti-iskati-zaposlitev-3540

Delodajalec je dolžan v skladu z 9. členom Zakona o delovnih razmerjih prijaviti delavca v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter v zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in delavcu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh po nastopu dela.

V kolikor nastop dela ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pravice in obveznosti in tudi vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo tudi v primeru, če delavec tega dne ne začne delati iz upravičenih razlogov, ko je delavec upravičeno odsoten z dela po zakonu ali kolektivni pogodbi ali v primerih, ki so določeni s pogodbo o zaposlitvi.

Delodajalec je dolžan pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi seznaniti delavca z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so povezane z opravljanjem dela, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Delavec je dolžan delodajalcu posredovati podatke, ki se nanašajo na uresničitev pravic in obveznosti iz delovnega razmerja (delavsko knjižico, EMŠO, davčno številko, številko bančnega računa, podatke o vzdrževanih družinskih članov …)

In če na kratko povzamemo, kaj je treba narediti pred zaposlitvijo oziroma kako zaposlimo delavca, lahko naštejemo naslednja opravila:

  • objava prostih del oziroma vrste dela – 23. čl. ZDR, (Če gre za novo zaposlitev – objava na ZRSZ oz. v sredstvih javnega obveščanja ali oboje. Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 5 dni. Od kandidata se lahko zahtevajo dokazila o izobrazbi, dodatnih znanjih in delovnih izkušnjah. Objava prostega dela oziroma vrste dela ni potrebna samo v izjemnih primerih, ki so našteti v 24. členu ZDR. Če so pri delodajalcu zaposleni delavci za določen čas oz. s krajšim delovnim časom – tudi na pri delodajalcu običajen način.)
  • oddaja obrazca PD -1 na Zavodu za zaposlovanje – PRIJAVA POTREB PO DELAVCIH,
  • vabilo na zaposlitveni intervju (po presoji delodajalca),
  • izbira kandidata – 22. čl. ZDR, (Kandidata, ki je bil izbran, se pisno obvesti o tem, vsem ostalim neizbranim kandidatom se v 8 dneh po sklenitvi pogodbe OBVEZNO pošlje “obvestilo neizbranemu kandidatu” – 28. čl. ZDR. V obvestilu se navede ime in priimek neizbranega kandidata – identiteta izbranega kandidata ne sme biti razkrita.)
  • seznanitev izbranega kandidata z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi, (Izjava delavca, da ga je delodajalec seznanil z delom oz. vrsto dela, drugimi pravicami, obveznostmi in pogoji dela pri delodajalcu.)
  • napotitev na zdravstveni pregled, (Splošni ali na posebne preglede, ki se posebej zahtevajo in so obvezni za določene dejavnosti.)
  • predlog pogodbe o zaposlitvi – 15. čl. ZDR, (Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Delodajalec mora izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo.)
  • sklenitev pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom,
  • prijava podatkov o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi – oddaja obrazca M1-M2, PRIJAVA DELAVCA – 9. čl. ZDR, (Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela. Če ni naveden datum, šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Obrazec M1-M2 se posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.)
  • izročitev obvestila o odmeri letnega dopusta, (Delodajalec sprejme s strani delavca potrdilo o neizrabljenem letnem dopustu pri prejšnjem delodajalcu ter izroči obvestilo o odmeri dolžine letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.)

Vir: https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2468

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja